Referat af Generalforsamling 2024

Referat af generalforsamling i Vallensbæk Svømmeklub, Vl39 tirsdag 16. april 2024 kl. 20.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Carl Eltorp byder velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af Dirigent.
Bestyrelsen foreslår Hans V. Jensen. Hans er blevet valgt. Dirigenten konstaterer at varslingen er sket den 26/3 så indenfor reglerne i paragraf 11.

2. Valg af stemmetæller 2 stk.
Henning Bregnsholm & Lisette Dolling er valgt.

3. Klubbens beretning V/Formanden + udvalg
Carl Eltorp fremlægger klubbens beretning.
Mia Ibsen fremlægger delen for undervisningsafdeling og Kasper Bennedsen for konkurrenceafdelingen. Beretningen kan findes under bilag 1.

4. Fremlæggelse af regnskab for 2023 og Budget for 2024
Forslag om at regnskab bliver lagt op inden generalforsamlingen.

Niels Andersen fremlægger regnskab. Indtjeningen fra Danske Hold Mesterskaber er blevet lagt under sponsorindtægter. Vi har desværre haft en udfordring med træningslejren til Club La Santa i 2023 mht. flybilletter hvor klubben har haft en ekstra udgift på 54.000 kroner. Vi arbejder på at få pengene igen men udgiften er lagt i 2023 i regnskabet. – Der er spørgsmål på hvorfor telefon/internet post er fordoblet. Betalingen til vores email (@vi39swim.dk) er steget markant og for at bruge svømmetider.dk som vi bruger til alle tilmeldinger er der også kommet en licens på. – Der er spørgsmål om der kan komme en note ude i siden af regnskabet med bemærkninger. Det er taget til efterretning. Regnskabet er godkendt. Det er blevet revideret af vores revisorer. – Der bliver spurgt hvorfor der er så stor forskel på tilskud til træningslejre er? Da vi startede sæsonen 2022/2023 lovede vi et budget til forældrene som vi holdte fast i. – Hvorfor er lønningerne lavere i det nye budget? Vi har haft mulighed for at spare på trænerlønningerne i undervisningsafdelingen. – Hvorfor er udgiften til hjemmeside og internet lavere? Vi fik ny hjemmeside i 2023 som kostede lidt flere penge. Den udgift får vi ikke i år. – Hvorfor er banelejen lavere? I 2023 havde vi kun udgiften til baneleje om lørdagen men nu har vi langbane 2 gange om ugen og derved en merudgift.

Budgetforslag er godkendt. 

5. Indkomne forslag.
Anders gennemgår forslag til nye vedtægter. De kan ses under bilag 2. Flertallet til generalforsamlingen stemmer for de nye vedtægter. Dirigenten konstaterer at de nye vedtægter er vedtaget.

6. Valg af bestyrelse
Formanden vælges i ulige år. Ikke på valg
Næstformand vælges i lige år.
Ann Støhrmann Er på valg, modtager genvalg. -> Ann er genvalgt

Kasserer vælges i lige år.
Niels Andersen Er på valg, modtager genvalg. -> Niels er genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
Morten Vinge-Maigaard Er på valg, modtager genvalg. -> Morten er genvalgt.
Anders Skovgren Er på valg, modtager genvalg. -> Anders er genvalgt.
Steen Jørgensen: Er på valg, modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Mia Ibsen Mia Ibsen er blevet valgt til bestyrelsen.

Suppleant på valg hvert år.
Mia Ibsen udgår som suppleant og opstiller til bestyrelsen
Thomas Hvid modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Steen Jørgensen -> Steen Jørgensen er blevet valgt til 1. suppleant.

Bestyrelsen foreslår Hans V. Jensen -> Hans V. Jensen er valgt til 2. suppleant.

Valg af revisor Henrik Madsen og Lene Olsen: ikke på valg

7. Indkomne forslag skal være fremsendt til klubben senest 8 dage før generalforsamlingen, sendes til Formanden CE@VI39swim.dk
Punktet bliver lagt sammen med punkt 5.

8. Valg af 2 delegerede til hovedforenings generalforsamling.
Bestyrelsen vælger internt de 2 som deltager.

9. Eventuelt her kan intet besluttes.
– Hvorfor bliver generalforsamlingen lagt i 1. holdets træningstid? Det er taget til efterretning til næste gang. 

Der bliver spurgt hvorfor udgiften til træningslejr er mindre i 2024 end 2023? Det er fordi udgiften til forældrene er høje og klubbens tilskud er mindre. Dog arbejdes der på at nedbringe denne udgift til forældrene i den nye sæson.

Der mangler billeder på hjemmesiden og klublokalet. Det bliver der fulgt op på.

Der bliver spurgt ang. ansvarsområder for trænerne på hjemmesiden? Bestyrelsen ser på det.

Generalforsamling er afsluttet klokken 21:20